AUX  Chigo   GreeMDV

 

 

MDV FOREST 

 

 


 MDV ,    
  7 (7000BTU) 20 2   
 : 245 $     

  : 3000

  
 

 


 MDV ,    MDV ,
  9 (9000BTU) 30 2   12 (12000BTU) 40 2
 : 265 $    : 310 $ 
  : 3000

   : 3000

  
 MDV ,    MDV ,
  18 (18000BTU) 50 2   24 (24000BTU) 60 2
 : 470 $   : 600 $
  : 3500

: 4000  MDV

 

 

 

MDV 48 150         7000

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


- , , MDTI 

 

 

 

MDTI-36HWN1 100  1430 $, 

MDTI-48HWN1 150  1630 $,   

MDTI-60HWN1 180  1750 $,   

 


 

 

 

- , , MDHG 

 

 

 

 

MDTI-48HWN1 150  1800 $,   

MDTI-60HWN1 180  1980 $,   

 
- , , MDHG 

 

 

 

 

MDCA3-18HRN1 50  770 $,   

MDCD-24HRN1 70  940 $,   

MDCD-36HRN1 100  1320 $,     

MDTI-48HRN1  150  1600 $,   

MDTI-60HRN1  180  1700 $,      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : AUX, CHIGO, Gree

: 0555 61 31 37             0700 15 52 00  

0312 88 88 05 

 

 

 

   

 

   
   
   2016 .